martes, 3 de marzo de 2009

My favourite food

I like pizza.
I like hamburguer
I like fish
I don't like mushrooms
Idon't like salad
I don't like cheese